Alternative content

Get Adobe Flash player

Strona główna Aktualności Działalność Statut Władze Kontakt Członkostwo

Statut


WIG
Wrocławska Izba Gospodarcza

STATUT
Rozdział I - Postanowienia ogólne

 

§1

 

Izba gospodarcza powołana do życia na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, nosi nazwę Wrocławska Izba Gospodarcza i w dalszej części niniejszego Statutu zwana jest Izbą.

 

§2

 

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego sprawującą reprezentację interesów sfer życia gospodarczego, a w szczególności interesy zrzeszonych w niej członków.

§3

Izba posiada osobowość prawną.

 

§4

 

Siedzibą działalności Izby jest Wrocław, a terenem działalności jest obszar Dolnego Śląska w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

 

§5

 

Izba może powoływać oddziały i być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji stawiających sobie podobne cele oraz tworzyć własne przedstawicielstwa za granicą.

 

§6

 

Izba używa pieczęci z napisem "Wrocławska Izba Gospodarcza".

 

§7

 

Izba może posiadać odznakę członkowską.

 

§8

 

Izba jest sukcesorem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wrocławia w zakresie przyznawania nagrody o nazwie "Złota Kula", zwanej dalej Nagrodą. Izba może ją przyznawać na poniższych zasadach:
1. Nagroda przyznawana jest na wniosek Prezydium Rady, zwykłą większością głosów Rady Izby, której Prezydium stanowi jednocześnie Kapitułę Nagrody.
2. Częstotliwość przyznawania Nagrody: nie częściej niż 1 rok kalendarzowy.
3. Laureatami Nagrody mogą być osoby które spełniają następujące kryteria:
a. w sposób szczególny zasłużyły się dla miasta Wrocławia i jego mieszkańców,
b. posiadają nieposzlakowaną opinię,
c. są pełnoletnie,
d. nie są i nie byli Zwykłymi Członkami Izby,
e. wyrażą wolę przyjęcia Nagrody.
4. Nagroda wręczana jest przez Kapitułę w sposób uroczysty.

 

 

Rozdział II - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

 

1. Członkowie dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot gospodarczy, który wnosi wkład w urzeczywistnienie celów Izby i daje rękojmię ich realizacji.
3. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna (krajowa lub zagraniczna) zainteresowana merytoryczną działalnością Izby, która zdeklaruje poparcie finansowe lub inne świadczenie na rzecz Izby.
4. Osoby prawne wykonują swoje prawa i obowiązki poprzez pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka Izby.
5. Przyjęcie w poczet członków Izby następuje na podstawie uchwały Prezydium Rady Izby po złożeniu przez podmiot gospodarczy pisemnej deklaracji. Od uchwały Prezydium odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby, zainteresowany może w ciągu 14 dni od jej otrzymania odwołać się do Rady Izby, a gdy Rada Izby nie zmieni decyzji Prezydium, zainteresowany może odwołać się w ciągu 30 dni od otrzymania takiej decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Członkiem honorowym może być osoba prawna lub fizyczna, która swoją działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów statutowych Izby.
7. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Rady Izby. W takim samym trybie Walne Zgromadzenie Członków może pozbawić godności członka honorowego.
8. Godność ( stanowisko ) Honorowego Przewodniczącego ( Prezesa ) Izby może objąć urzędujący Prezydent Miasta Wrocławia.
9. Izba nie może naruszać samodzielności jej członków, nie ma uprawnień władczych, ani nie może też ingerować w ich sprawy wewnętrzne.

 

§10

 

1. Członkowie Izby mają prawo
a. uczestniczenia we wszystkich formach działalności Izby,
b. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Izby,
c. korzystania ze świadczeń Izby,
d. uczestniczenia w posiedzeniach organów Izby, na których rozpatrywane są sprawy ich dotyczące.
2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.

 

§11

 

1. Członkowie zwyczajni Izby zobowiązani są do:
a. przestrzegania postanowień Statutu Izby oraz uchwał i regulaminów jej organów,
b. udziału w pracach Izby,
c. udziału w realizacji celów statutowych Izby,
d. wniesienia wpisowego i regulaminowego płacenia składek w wysokości określonej przez właściwe organy Izby.

 

§12

 

1. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
a. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa,
b. wykluczenia orzeczeniem sądu Koleżeńskiego,
c. skreślenia z listy członków uchwałą Prezydium Rady.
2. Od decyzji Prezydium Rady Izby o skreśleniu zainteresowany może odwołać się w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Rady Izby. Od decyzji Rady Izby zainteresowany może odwołać się w terminie 30 dni od daty jej otrzymania do Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Członek Izby może być zwieszony w swoich prawach, jeśli przesłanki do jego wykluczenia wymagają postępowania wyjaśniającego. Zawieszenie członka Izby następuje uchwałą Rady Izby lub orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.
4. Postanowienia ust.1 nie dotyczą członków honorowych.

 

 

Rozdział III - Cele i środki działania

 

§13

 

Cele działalności Izby to:
1. Reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i lokalnej.
2. Kształtowanie i upowszechnianie zasad dobrego obyczaju oraz doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
3. Ochrona interesów podmiotów gospodarczych przed dumpingiem i monopolami.
4. Wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby oraz przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego.
5. Działanie na rzecz wdrażania w gospodarce narodowej przekształceń własnościowych oraz mechanizmów gospodarki.
6. Organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych w drodze postępowania polubownego i pojednawczego.
7. Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby.

 

§14

 

Działania Izby są realizowane poprzez:
1. Świadczenie członkom Izby w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej pomocy:
a. doradczej i organizacyjno-prawnej,
b. materialnej.
2. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi.
3. Gromadzenie funduszy na wspieranie inicjatyw gospodarczych i przekształceń własnościowych (tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów).
4. Prezentowanie opinii w zakresie polityki gospodarczej oraz inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów prawa
5. Prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej.
6. Ułatwianie rozwoju życia gospodarczego, a w szczególności tworzenie, popieranie lub utrzymywanie odpowiednich instytucji i urządzeń.
7. Delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych administracji państwowej, samorządu lokalnego i innych instytucji.
8. Wydawanie na wniosek władz lub innych podmiotów opinii i informacji o istniejących zwyczajach handlowych, cenach, pochodzeniu towarów i innych dotyczących obrotu handlowego i firm.
9. Występowanie w interesie prawnym lub gospodarczym swoich członków, celem wszczęcia przepisanych prawem czynności wobec organów administracji państwowej i lokalnej, sądów i innych organów celem ochrony interesu członków przed działalnością monopolistyczną dumpingiem, decyzjami administracyjnymi oraz ingerencją w działalność gospodarczą.
10. Utworzenie z zachowaniem istniejących przepisów, sądu polubownego do rozstrzygania sporów wynikłych ze stosunków gospodarczych.
11. Pomoc w opracowaniu projektów, wspieranie promocji wyrobów, nawiązaniu kontaktów i ułatwień kredytowych - szczególnie w obrocie zagranicznym poprzez współpracę z izbami handlowo-przemysłowymi w innych krajach, obsługę inwestorów zagranicznych oraz gromadzenie informacji gospodarczych.
12. Wspieranie informacji o działalności i osiągnięciach członków Izby oraz upowszechnianie promocji tychże osiągnięć.
13. Pomoc dla członków Izby w zakresie jak najszerszego umożliwienia im uczestnictwa i prezentacji ich osiągnięć na imprezach targowych i wystawienniczych, organizowanych w kraju i za granicą.

 

 

Rozdział IV - Organy izby

 

§15

 

1. Organami Izby są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Rada Izby i jej Prezydium,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
2. Organy Izby wpisane w ust.1 pkt b, c,d są wybieralne i ich kadencja trwa 4 lata, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Pierwsze Organy Izby wybierane są tylko na okres jej organizacji, tj. do czasu uzyskania wszelkich, niezbędnych uprawnień do jej formalnego i rzeczywistego działania. W szczególności zaś: wypisu z rejestru sądowego, rachunku bankowego ze zgromadzonymi środkami pochodzącymi z obowiązujących składek za okres miń. jednego miesiąca od wszystkich członków, prawa najmu lokalu dla siedziby Izby, zatrudnienia dyrektora, oraz złożenia przez niego oświadczenia o gotowości Izby do realizacji jej zadań statutowych.
Po spełnieniu powyższego, w terminie 30 dni, odbędą się wybory Organów Izby.
4. Wybory do wybieralnych organów Izby są dokonywane na podstawie uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków ordynacji wyborczej.
5. Funkcję członka organu Izby można sprawować wielokrotnie.
6. Członkowie Izby wykonują swoje funkcje w organach osobiście i bezpłatnie.
7. Wygaśnięcie mandatu członka organu Izby następuje w razie rezygnacji z pełnienia funkcji lub ustania członkostwa w Izbie podmiotu, który reprezentował członek.
8. Uchwały organów Izby dotyczące spraw personalnych jak również w innych sprawach zapadają w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, gdy zażąda tego co najmniej 1/5 osób danego organu.

 

 

Rozdział V - Walne zgromadzenie członków

 

§16

 

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie członków jest najwyższym organem Izby rozstrzygającym o wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania, wynikających z realizacji celów statutowych.

 

§17

 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze jest zwoływane przez Radę Izby co rok, w pierwszym kwartale danego roku, za wyjątkiem lat, w których zwołane jest Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze jest zwoływane przez Radę Izby co 4 lata, w pierwszym kwartale danego roku.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Rada Izby obowiązana jest zawiadomić wszystkich członków na cztery tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia.

 

§18

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest z inicjatywy Rady Izby, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/5 członków Izby.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków powinno odbyć się nie później niż w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku o jego zwołanie i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§19

 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie wieloletnich programów działalności Izby.
2. zatwierdzanie porządku obrad.
3. wybór Rady Izby, Komisji Rewizyjnych i Sądu Koleżeńskiego.
4. rozpatrywanie odwołań od decyzji Rady Izby o skreśleniu członka oraz odmawiających przyjęcia w poczet członków Izby,
5. uchwalenie regulaminu pracy Rady Izby.
6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Radę Izby, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności niniejszych organów.
7. uchwalanie zmian Statutu.
8. udzielanie absolutorium Radzie Izby na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9. podejmowanie innych uchwał nie przekazanych do kompetencji pozostałych organów Izb.
10. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Izby.

 

§20

 

1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 2/3 członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem postanowień § 39.

 

 

Rozdział VI-Rada izby

 

§21

 

Rada Izby jest najwyższym organem Izby w okresie między Walnymi Zgromadzeniami.

 

§22

 

1. Członkowie Rady Izby wybierają ze swego grona Prezesa, a on spośród nich swoich zastępców.
2. Głosowania Rady są jawne
3. W skład Rady Izby oprócz członków pochodzących z wyboru mogą wchodzić członkowie przybrani, z pośród przewodniczących sekcji branżowych i oddziałów jednak w liczbie nie przekraczającej 1/3 członków pochodzących z wyboru.
4. Rada Izby może dokooptować członka Izby w czasie posiedzenia Rady, w obecności co najmniej 2/3 członków swego składu, kwalifikowaną większością głosów.
5. Rada Izby składa się z 5 do 20 osób.

 

§23

 

Do kompetencji Rady należy:
1. interpretacja postanowień niniejszego Statutu.
2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz zatwierdzanie bilansów,
4. ustalenie rocznych programów działania Izby i zatwierdzanie preliminarzy finansowych.
5. rozpatrywanie odwołań od uchwały Prezydium Rady odmawiającej przyjęcia w poczet członków Izby oraz uchwały o skreślenie z listy członków.
6. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby.
7. podejmowanie uchwał o powołaniu, zawieszeniu działalności i rozwiązywaniu oddziałów Izby oraz nadzorowanie ich działalności.
8. uchwalanie zasad finansowania działalności Izby, tworzenie funduszy celowych i uchwalanie ich regulaminów oraz rozstrzyganie w zakresie innych zagadnień finansowych.
9. podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia do innych organizacji,
10. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia nieruchomości oraz środków trwałych Izby.
11. zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
12. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
13. powoływanie jednostek organizacyjnych Izby (takich jak oddziały, sekcje branżowe i funkcjonalne, zespoły, komisje, pracownie, biura, ośrodki, itd.) stałych i doraźnych (o charakterze doradczym, opiniodawczym, świadczących usługi itp.) oraz ustalenie zasad ich funkcjonowania i nadzór nad ich realizacją.
14. podejmowanie uchwał dotyczących struktury organizacyjnej.
15. ustalanie wpisowego i wysokości składek członkowskich.

 

§25

 

1. Posiedzenia Rady Izby zwołuje Prezes lub dwóch z Wiceprezesów.
2. Rada Izby odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
3. Uchwały Rady Izby zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos Wiceprezesa prowadzącego obrady.
4. Na posiedzenie Rady Izby mogą być zapraszane osoby spoza jej grona. 5. Rada Izby ma obowiązek zawiadomić o swoim posiedzeniu członka Izby, którego sprawa ma być rozpatrywana na tym posiedzeniu.

 

 

Rozdział VII - Prezydium Rady Izby

 

§26

 

. Do kompetencji Prezydium Rady Izby należy:
a. bieżący nadzór nad działalnością Izby na podstawie programów działania i uchwał organów Izby,
b. reprezentowanie Izby na zewnątrz i udzielanie pełnomocnictw do takiej reprezentacji,
c. weryfikacja i nadzór nad preliminarzem finansowym i przedkładanie go Radzie do zatwierdzenia,
d. przygotowanie wniosków i projektów we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Izby,
e. zatrudnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzenia dla dyrektora Izby,
f. przyjmowanie i skreślanie członków Izby.
2. Celem realizacji kompetencji Prezydium Rady określonych w ust.1 pkt a i b, Prezydium może zlecać osobom trzecim posiadającym stosowne uprawnienia dokonanie analizy księgowej łącznie z badaniem bilansu lub prawnej planów finansowych, bilansów, programów działania czy też uchwał organów Izby.

 

§27

 

1. Prezydium Rady Izby (Zarząd Izby) składa się z 3 do 5 osób wybieranych przez Radę spośród jej członków.

 

Rozdział VIII - Komisja Rewizyjna

 

§28

 

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób.

 

§29

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Izby uwag i wniosków dotyczących działalności Izby,
2. dokonywanie bieżących i okresowych - co najmniej raz w roku - kontroli działalności Izby, a w szczególności gospodarki finansowej Izby,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności Izby wraz z wnioskami o udzielenie absolutorium Radzie Izby.
4. współpraca z Komisjami Rewizyjnymi oddziałów.

§30

Komisja Rewizyjna może korzystać z opinii rzeczoznawców. Koszty opinii pokrywa Izba.

 

Rozdział IX - Sąd Koleżeński

 

§31

 

Szczegółowe zasady pracy Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

 

§32

 

1. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób.

 

§33

 

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpatrywanie sporów między członkami Izby powstałych w związku z ich działalnością w Izbie, na wniosek jednej ze stron,
2. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków postanowień Statutu, uchwał organów Izby i regulaminów.

 

§34

 

1. Odwołania od swoich orzeczeń rozpatruje Sąd Koleżeński w pełnym składzie.
2. Sąd Koleżeński orzeka w pełnym składzie.

 

§35

 

1. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a. zawieszenie w prawach członka na okres od 3 miesięcy do dwóch lat,
b. upomnienie,
c. wykluczenie z Izby,
2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w pełnym składzie w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.

 

§36

 

Tryb postępowania i organizację Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Sąd Koleżeński, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział X - Majątek izby
§37

1. Majątek Izby stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
2. Na fundusze Izby składają się:
a. wpływy z wpisowego i składek członkowskich,
b. wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
c. wpłaty na fundusze celowe,
d. darowizny, dotacje i zapisy.
3. Wysokość składek określa Rada Izby.

 

Rozdział XI - Reprezentacja Izby

 

§38

 

1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Izby uprawnieni są:
a. Prezes Zarządu jednoosobowo
b. dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem
2. Oświadczenia woli i zobowiązania w imieniu Izby może składać i zaciągać dyrektor Izby w granicach umocowania ustalonego przez Radę

Rozdział XII - Oddziały izby
§39

1. Oddziały Izby powołuje Rada Izby.
2. Sekcje branżowe mogą działać na zasadach oddziałów.

 

§40

 

Organy oddziału:
1. Walne Zgromadzenie członków oddziału.
2. Rada oddziału.
3. Komisja Rewizyjna oddziału.

 

 

Rozdział XIII - Postanowienia końcowe

 

§41

 

Uchwały Izby w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Izby podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów bez względu na obecnych w drugim terminie.

 

§42

 

W sytuacji podjęcia uchwały o rozwiązaniu Izby Walne Zgromadzenie wyznaczy likwidatora i określi cele, na które powinien być przeznaczony majątek Izby.

 

§43

 

Statut niniejszy został uchwalony na Zgromadzeniu Założycieli Izby w dniu 14 listopada 2004 r.

Aktualności
Dzień Przedsiębiorcy – rozpoczęcie ...
19-10-2015


Gala Ikony Biznesu – Wrocław
15-09-2015


Ikony Biznesu
29-04-2015
Pierwsze obrady Kapituły Wroclawskich Ikon Biznesu. 17.04.2015

Kapituła Wrocławskich Ikon Biznesu
23-04-2015


Ważne! Użytkowanie Wieczyste.
22-04-2015


Ikony Biznesu
16-03-2015
Kapituła Wrocławskich Ikon Biznesu

Ikony Biznesu
13-03-2015
Ikony Biznesu w mediach

Ikony Biznesu-Wrocław
04-03-2015
Patronat Wrocławskich Ikon Biznesu

10-ta Biała Lista
14-10-2013


ZŁOTA BIAŁA LISTA
23-09-2013


Linki

Urząd Miejski WrocławiaUrząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Wojewody Dolnośląskiego
Nasze serwisy

Biala Lista WBM
Wyszukiwanie

Serwis zbudowany w oparciu o sCMS | Mapa serwisu
Strony www tworzone w oparciu o sCMS są zgodne ze standardami CSS, XHTML
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007 Wrocławska Izba Gospodarcza
Powered by sCMS ver 1.2, http://scms.4net.pl
 
Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.