Alternative content

Get Adobe Flash player

Strona główna Aktualności Działalność Statut Władze Kontakt Członkostwo

Biała Lista

Jednym z podstawowych zadań, jakie stawia sobie WIG, jest normalizacja życia gospodarczego, a także jego dynamiczny rozwój, promowanie biznesu i dobrego obyczaju kupieckiego. W tym celu stworzony został specjalny program wspierania przedsiębiorczości „Biała Lista”.


Program Biała Lista jest projektem zasadniczo różniącym się od dotychczasowych przedsięwzięć służących dostarczaniu informacji o wiarygodności podmiotów gospodarczych. Podstawowa różnica to pozytywny charakter zawartych w bazie informacji. Oznacza to, że umieszczone w niej firmy poddały się weryfikacji i zostały uznane za wiarygodne. Kolejną istotną różnicą jest powszechna dostępność do bazy wiarygodnych podmiotów oraz możliwość ich prezentacji na stronie www.bialalista.pl.


Istotnym elementem funkcjonowania Programu „Biała Lista” jest uroczyste wręczenie certyfikatów programu przedsiębiorcom, którzy zgłosili swój akces do programu oraz pozytywnie przeszli proces weryfikacji a także uczestniczenie w eventach organizowanych przez Wrocławską Izbę Gospodarczą.

 

Firma, której został przydzielony certyfikat “Białej Listy” może posługiwać się w korespondencji oraz umieścić na stronie internetowej logo programu.

Zaufanie to podstawa powodzenia

Gazeta Finansowa, 13-19 maja 2011 r.

Certyfikat to rodzaj dokumentu, z pomocą którego można starać się udowodnić nabywcy, że przedmiot, jakiego dotyczy certyfikat, jest zgodny z deklarowanymi właściwościami. Te właściwości i wielkości określa przepis prawny, normy lub inne specyfikacje.

 

Alicja Gach – Jeżeli nie ma szczegółowych wymagań określonych w prawie, wówczas zazwyczaj są one uzgadniane przez strony dostarczającego i odbierającego. Przedmiotem certyfi kacji może być wyrób, rozumiany bardzo szeroko jako wynik procesu, usługa, przedmiot materialny lub niematerialny. Certyfikat uzyskujemy w wyniku procesu certyfikacji,  którym mamy do czynienia praktycznie od zawsze, czego przykładem może być potwierdzanie zgodności przyrządów do pomiaru wagi długości z określonymi wzorcami. Jeżeli dokumentem normatywnym jest akt prawny, mówimy o certyfi kacji obowiązkowej jej wynik w postaci certyfikatu/świadectwa bezwzględnie należy uzyskać przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu.


Potwierdzona zgodność z prawem
Wprowadzenie wyrobu na rynek polski oznacza wprowadzenie go na rynek europejski. Nie zapewnia jednak powodzenia sprzedaży wyrobu i zysków biznesowych w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Spełnienie wymagań prawa w odniesieniu do wyrobów, które wytwórca, jego upoważniony przedstawiciel, importer, dystrybutor umieszcza na jednolitym rynku europejskim, jest obowiązkiem i każdy podmiot gospodarczy musi go wypełnić. Wszyscy mają pod tym zględem te same obowiązki i równe szanse. W obszarze obowiązkowym zgodność wyrobu z prawem jest potwierdzana, zależności od sektora, różnymi obowiązkowymi certyfikatami/świadectwami. Nie stanowią one elementu wyróżniającego nasz wyrób spośród wielu innych, oferowanych przez podmioty gospodarcze potencjalnemu nabywcy.

 

Obowiązkowe oznaczenie wyrobu
W przypadku wyrobów, które podlegają zharmonizowanemu prawodawstwu wspólnotowemu – tzw. dyrektywom
harmonizacji technicznej, obowiązkowe jest oznaczenie wyrobu oznakowaniem CE. Oczywiście po spełnieniu wszystkich opisanych w prawie wymagań, po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny zgodności i uzyskaniu stosownych certyfikatów/świadectw, tam gdzie jest to wymagane. Należy mieć na uwadze, że procedury, ające zastosowanie do większości wyrobów z obszaru regulowanego, pozwalające wprowadzającemu wyrób do obrotu na dokonanie samodzielnej oceny, czy wyrób spełnia wymagania, i wydania stosownej deklaracji, to nie certyfi kacja.

 

Jak wyróżnić wyrób na rynku?
Certyfikaty dobrowolne, stanowiące wartość dodaną, którymi chwalimy się, by wzmocnić czy poprawić wizerunek na rynku, zaczynają odgrywać ważną rolę. Znaczenia nabiera normalizacja i normy, które są znanymi na całym świecie standardami. Stanowią wspólny język porozumiewania się i sygnalizowania określonych wartości. Posiadanie certyfikatu zgodności z ISO 9001 informuje, że pracujemy zgodnie ze standardem pozwalającym na zapewnienie takiej organizacji systemu zarządzania jakością, iż nasz wyrób zawsze jest jednakowo dobry, że zapewniamy ciągłą zgodność wyrobu z wymaganiami dla niego określonymi, bowiem nasz system organizacyjny, spełniający wymagania ISO 9001 umożliwia nam to. Certyfi kat potwierdzający zgodność z ISO 14 001 daje innym sygnał, że bierzemy pod uwagę aspekty środowiskowe,  z PN-N-18 001 pozwala wszystkim na kontestację, iż w organizacji funkcjonuje system zarządzania bezpieczeństwem higieną pracy.

 

Kto wystawia te certyfikaty?
Pojawia się problem wyboru odpowiedniej jednostki. Gdy wyrób proponujemy bezpośrednio odbiorcom krajowym, mamy większą możliwość oddziaływania komunikowania się z naszym klientem. W przypadku innych państw UE czy też odbiorcy za wschodniej granicy certyfikat musi dla nich coś znaczyć. Krajowe jednostki certyfikujące nie są znane poza granicami. Tu z pomocą przychodzi ustawowo zapisana w prawie polskim możliwość, zgodnie z którą Polski Komitet Normalizacyjny (PKN), jednostka znana i uznana na całym świecie – członek organizacji normalizacyjnych ISO, IEC, EN, Cenelec – może upoważniać jednostki certyfi kujące do prowadzenia certyfi kacji na zgodność z wymaganiami polskich norm i przyznawania, w imieniu Prezesa PKN, prawa do posługiwania się znakiem zgodności PN, stanowiącym własność PKN.


Autorka jest dyrektorem Wydziału Certyfikacji PKN

Aktualności
Dzień Przedsiębiorcy – rozpoczęcie ...
19-10-2015


Gala Ikony Biznesu – Wrocław
15-09-2015


Ikony Biznesu
29-04-2015
Pierwsze obrady Kapituły Wroclawskich Ikon Biznesu. 17.04.2015

Kapituła Wrocławskich Ikon Biznesu
23-04-2015


Ważne! Użytkowanie Wieczyste.
22-04-2015


Ikony Biznesu
16-03-2015
Kapituła Wrocławskich Ikon Biznesu

Ikony Biznesu
13-03-2015
Ikony Biznesu w mediach

Ikony Biznesu-Wrocław
04-03-2015
Patronat Wrocławskich Ikon Biznesu

10-ta Biała Lista
14-10-2013


ZŁOTA BIAŁA LISTA
23-09-2013


Linki

Urząd Miejski WrocławiaUrząd Marszałkowski Województwa DolnośląskiegoUrząd Wojewody Dolnośląskiego
Nasze serwisy

Biala Lista WBM
Wyszukiwanie

Serwis zbudowany w oparciu o sCMS | Mapa serwisu
Strony www tworzone w oparciu o sCMS są zgodne ze standardami CSS, XHTML
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2007 Wrocławska Izba Gospodarcza
Powered by sCMS ver 1.2, http://scms.4net.pl
 
Używamy plików cookies w celu poprawnego działania naszego serwisu. W plikach cookies przechowujemy jedynie dane potrzebne do prawidłowego działania serwisu. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu. Informujemy, że zawsze istnieje możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki.